چگونگی طرح دعوی ابطال سند سجلی فوتی و ابقاء آن

🖋در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که مدعی است سند سجلی(شناسنامه) وی سابقاً و به صورت غاصبانه در تصرف فردی که اخیراً فوت شده است بوده و متوفی، به ناحق و مادام الحیات از شناسنامه وی استفاده می کرده است و حال با فوت متصرف سند سجلی، قصد اعاده اعتبار به سند سجلی ابطالی و ابقاء آن را دارد.

🖋در این موارد باید دقت داشته باشیم که اگر والدین مدعی و متوفی، مشترک باشند، طبعاً نیازی به طرح دعوی اثبات نسب وجود ندارد؛ لیکن در صورتی که والدین متوفی و مدعی، افراد مختلفی باشند؛ طبعاً مقدمه اعاده اعتبار سند سجلی و ابقاء اعتبار آن ملازمه با طرح دعوی اثبات نسب به طرفیت والدین متوفی یا وراث آنها را نیز دارد والا دعوی مطروحه به خواسته ابطال سند فوت و اعاده اعتبار سند سجلی ابطالی و ابقاء آن، مواجه با صدور قرار رد خواهد شد؛ زیرا طرح دعوی اعاده اعتبار سند سجلی بدون طرح دعوی اثبات نسب با توجه به ذینفعی افرادی که خواهان، آنها یا مورث ایشان را والدین یا احد از والدین خویش می داند، قابل استماع نیست.

🖋برای طرح چنین دعوایی علاوه بر اداره ثبت احوال، وراث متوفی(فردی که به ناحق و غاصبانه،  شناسنامه موکل را در زمان حیات در تصرف داشته) نیز باید طرف دعوی قرار گیرند؛ زیرا در صورت اجابت خواسته و صدور حکم بر ابقاءاعتبار سند سجلی و اثبات تعلق آن به موکل، آثار آن در وضعیت سجلی وراث متوفی نیز قهراً آشکار و باید آن اسناد نیز مورد تغییر و تحول قرار گیرند ولذا در صورتی که وراث متوفی، طرف دعوی ما به عنوان وکیل خواهان قرار نگیرند، دعوی مطروحه مواجه با صدور قرار رد خواهد شد.

🖋بدین ترتیب خواسته ما در چنین دعوایی، حسب مورد و در صورتی که والدین موکل و متوفی مشترک نباشند؛ بدواً اثبات نسب به طرفیت افرادی که موکل، خود را فرزند آنها یا احد از ایشان می داند یا وراث آنها( در صورت فوت والدین) و متعاقباً ابطال سند فوت و اعاده اعتبار نسبت به سند سجلی به شماره سریال…..و ابقاء آن و در صورت اشتراک والدین صرفاً، خواسته های اخیر بدون طرح دعوی اثبات نسب خواهد بود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *