پرداخت وجه به دیگران اماره بر ایفای تعهد است

✅چکیده:
پرداخت وجه به دیگران اماره بر ایفای تعهد است و برای استرداد آن، خواهان باید اثبات کند که پرداخت از باب قرض بوده است.

🔶تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۰۶/۲۵
🔶شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۶۶

✅رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان با وکالت (ح. الف.) از آقای (الف. د.) و خانم (ن. د.) به طرفیت خوانده (ز. م.) به خواسته تقسیم ترکه و دعوی تقابل خوانده دعوی اصلی با وکالت آقای (ج. ب.) به طرفیت خواهان¬های اصلی به [خواسته] الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ قطعه زمین پلاک ثبتی ۲۱۱ فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در سرخ رود مازندران و دعوی ورود ثالث خانم (س. ن.) به وکالت از (م. ش.) به طرفیت خواهان¬ها و خوانده دعوی اصلی به خواسته مطالبه مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۲۶) تومان نظر به محتویات پرونده توجهاً به اینکه خواهان¬ها و خوانده دعوی اصلی به موجب انحصار وراثت شماره ۹ مورخه ۱۸/۱/۸۴ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی و حقوقی، ورثه مرحوم (الف. د.) هستند مالکیت اصحاب دعوی حسب استعلام ثبتی نیز محرز است. اولاً؛ در خصوص دعوی خواهان تقابل نظر به استعلام ثبتی که به عمل¬آمده است مورث مرحوم (الف. د.) هر یک به نسبت سهم¬الارث خود با اخذ سند مالکیت مشاعی اقدام [نموده و] به نظر می¬رسد متنازعات مورد ادعایی با وجود اخذ سند مالکیت مشاعی به نوعی تقسیم ارث به نسبت سهم¬الارث است [که] انجام شده و موضوعاً منتفی است و مستنداً به¬ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می¬گردد در خصوص دعوی وارث ثالث آقای (م. ش.) به خواسته مطالبه مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۲۶) تومان که به موجب دو فقره چک بانکی در وجه مرحوم (الف. د.) مستند ادعای وراث، نظر به استعلام به عمل¬آمده هر چند حکایت [از] واریز مبلغ فوق به حساب مرحوم دارد لکن هیچ گونه ¬دیگر دلیل و مدرک مقتضی که دلالت نماید به عنوان قرض یا دین به مرحوم داده باشد ارائه نشده است، به نظر دادگاه هر کس مالی به دیگری بدهد اماره بر وفای عهد است حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده در صورتی صحیح است که استحقاق صادر¬کننده در استرداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد که در مانحن¬فیه دلیلی به اشتغال ذمه مورث خواندگان ارائه نشده است، از این حیث بنا به اصل برائت [و] ماده ۱۲۵۷ قانون [مدنی] حکم به بی¬حقی خواهان صادر و اعلام می¬گردد در دعوی خانم (ز. م.) مبنی به پرداخت هزینه امر کفن و دفن میّت با توجه به اینکه خواهان همسر مرحوم بوده و مدارک و مستندات در این قسم با توجه ¬به متعارف¬بودن هزینه¬ها و رسید پرداختی¬کفایت بر موضوع دارد صحیح است از این [حیث] دادگاه به استناد ماده ۸۶۹ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان دعوی تقابل به نسبت سهم¬الارث به پرداخت مبلغ (۶۶۲/۶۱۶/۱۷) ریال و هزینۀ دادرسی و حق الوکالۀ وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان تقابل صادر و اعلام می-گردد. در خصوص دعوی خواهان¬های اصلی به تقسیم اموال و ماترک باقی¬مانده از مرحوم (الف. د.) به شرح دادخواست، نظر به استعلام ثبتی مالکیت مورث اصحاب دعوی و احراز وراثت اصحاب دعوی اصلی ۱- چهاردانگ مشاع از شش دانگ یک باب عمارت در پلاک ثبتی ۲۹۷۳ واقع در بخش ۲ نظر به اظهار کارشناس مبنی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک و نیز امتیاز ۳ خط تلفن ثابت به شماره¬های …۳۳۹۴۲۱ و …۳۳۹۴۲ و …۳۳۹۴۲ و حق امتیاز یک خط تلفن همراه به شماره …۰۹۱۲۲۰۰۰ و یک دستگاه اتومبیل پژو ۵۰۴ مدل ۱۹۷۷ به شماره انتظامی ۹۶۳۱۴ و شماره موتور ۲۴۳۴۶۳۰ و پنج عدد قبر دو طبقه و یک قبر یک طبقه واقع در قطعه ۷۴ بهشت زهرا به شماره ۶۹ ردیف ۱۱۱ الی ۱۱۶ و اموال منقول حسب مُهر و موم از طرف شعبه ۶۰۸ شورای حل اختلاف در پرونده کلاسه ۸۳/۶۰۸/۳۰۷ که پرونده شورا ضمیمه است حکم به فروش اموال اعمّ از منقول و غیر منقول به استناد ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی و پرداخت وجه و بهای آن به نسبت سهم الارث در حق وراث مرحوم (الف. د.) و نیز پرداخت هزینۀ دادرسی و هزینه کارشناس به ¬مبلغ (۰۰۰/۱۰۰) ریال و حق الوکالۀ وکیل مطابق تعرفه قانونی صادر و اعلام می¬گردد….
🔶رئیس شعبه۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ………… وارد و موجّه نیست و اصدار رأی موافق قانون و بر اساس محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مدارک ابرازی می-باشد و از ناحیه تجدید نظرخواهان¬ها ایراد و اعتراض موجّه و مدللی که موجبات نقض و بی¬اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، ارائه نشده است، …….. و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می¬دارد. رأی صادره قطعی است.
🔶رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *