ویژگی های خاص خیارات

👈#خیار_مجلس:دربیع مکاتبه ای تلفنیاینترنتی ومعامله باخودخیارمجلس وجودندارد

👈#خیار_حیوان:ازنظرقانون مدنی این خیارمختص مشتری است

👈#خیار_شرط: خیارشرط دروقف ،ضمان ونکاح راه ندارد مبنای این خیارقرارداداست تنهاخیاری است که ثالث هم میتواندداشته باشد

👈#خیاررویتوتخلفوصف:اگر وصف اساسی باشددیگرخیارایجادنمیشودوعقدباطل است

👈#خیار_غبن:ویژه ی عقودمعوض است

👈#خیار_عیب:تنهاخیاری است که ذی الخیار۲تاحق دارد(فسخ یا ارش)

👈#خیار_تدلیس:تدلیس ازجانب ثالث سبب ایجادخیارنیست

👈#خیارتاخیرثمن:این خیاربا۴شرط ماده ۴۰۲محقق میشود

👈#خیارتبعضصفقه:این خیاردرمواردقابل تجزیه قابل اجراست

👈#خیارتخلفشرط:خیارتخلف ازشرط صفت وخیارتخلف درشرط نتیجه باعقدبوجودمی آیدولی خیارتخلف ازشرط فعل بعدازعقدبوجود می آید

👈#خیار_تفلیس:یک عوض عین معین وعوض دیگرکلی باشد صاحب کلی قبل ازتسلیم مفلس شود
عین معین موجودباشد.(صاحب عین معین خیاردارد)

👈#خیارتعذرتسلیم:درموردکلی اول الزام میکنیم واگرنشد خیارتعذرتسلیم اعمال میشود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *