نرخ دیه سال ١٣٩٨ 《به تومان》

🔷دیه کامل در ماههای عادی:
٢٧٠/٠٠٠/٠٠٠

یک ده هزارم: ۲۷/۰۰۰
یک هزارم: ٢٧٠/٠٠٠
یک دهم درصد: ٢٧٠/٠٠٠
دو دهم درصد: ۵۴٠/٠٠٠
سه دهم درصد: ٨١٠/٠٠٠
چهار دهم درصد: ١/٠٨٠/٠٠٠
پنج دهم درصد یا نیم درصد:
١/٣۵٠/٠٠٠
شش دهم درصد: ١/۶٢٠/٠٠٠
هفت دهم درصد: ١/٨٩٠/٠٠٠
هشت دهم درصد: ٢/١۶٠/٠٠٠
نه دهم درصد: ٢/۴٣٠/٠٠٠
یک درصد دیه: ٢/٧٠٠/٠٠٠
دو درصد دیه: ۵/۴٠٠/٠٠٠
سه درصد دیه: ٨/١٠٠/٠٠٠
چهار درصد دیه: ١٠/٨٠٠/٠٠٠
پنج درصد دیه: ١٣/۵٠٠/٠٠٠
شش درصد دیه: ١/۶٢٠/٠٠٠
هفت درصد دیه: ١٨/٩٠٠/٠٠٠
هشت درصد دیه: ٢١/۶٠٠/٠٠٠
نه درصد دیه: ٢۴/٣٠٠/٠٠٠
ده درصد یا یک دهم دیه: ٢٧/٠٠٠/٠٠٠
دو دهم دیه: ۵۴/٠٠٠/٠٠٠
سه دهم دیه: ٨١/٠٠٠/٠٠٠
چهار دهم دیه: ١٠٨/٠٠٠/٠٠٠
پنج دهم دیه یا نصف دیه :١٣۵/٠٠٠/٠٠٠
شش دهم دیه: ١۶٢/٠٠٠/٠٠٠
هفت دهم دیه: ١٨٩/٠٠٠/٠٠٠
هشت دهم دیه: ٢١۶/٠٠٠/٠٠٠
نه دهم دیه: ٢۴٣/٠٠٠٠
ثلث دیه: ٩٠/٠٠٠/٠٠٠
ربع دیه: ۶٧/۵٠٠/٠٠٠
خمس دیه: ۵۴/٠٠٠/٠٠٠
🔷دیه کامل در ماههای حرام: ٣۶٠/٠٠٠/٠٠٠

🔻ماههای حرام:

۱⃣رجب
۲⃣ذی القعده
۳⃣ذی الحجه
۴⃣محرم
مطابق ماده ۸ و ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ نیازی به تهیه الحاقیه افزایش تعهدات، نیست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *