میزان خسارات وارده به غاصب در صورت خلع‌ید و قلع و قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از تجاوز وی باشد

✅چکیده:
هرگاه میزان خسارات وارده به غاصب در صورت خلع‌ید و قلع و قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از تجاوز وی باشد و موجب خسارات جبران ناپذیر به متصرف شود، با استناد به لایحه قانون راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک مصوب ۱۳۵۸، عوض خلع ید و قلع و قمع به پرداخت بهای ملک مغصوبه و تملک آن به متصرف حکم داده می‌شود.

🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۰۶
🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۳۳

✅رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ف. و به خواسته الزام خوانده به خلع‌ید از قسمتی از پلاک ثبتی ۹۸۲/۲۱۰۶ بخش ۱۰ تهران و قلع و قمع بنا با احتساب کلیه خسارات قانونی؛ و خواهان در دادخواست خود چنین اعلام نموده است که «این ستاد به موجب سند مالکیت مالک، ملک پلاک ثبتی ۹۸۲ فرعی از ۲۱۰۶ اصلی واقع در … می‌باشد لیکن خوانده بدون کسب اجازه از مالک اقدام به تصرف قسمتی از آن نموده است و علی‌رغم تذکرات مکرر از اجابت خواسته به حق امتناع می‌نماید.» تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد خواسته را نموده است و فتوکپی مستندات را پیوست دادخواست تقدیم نموده و دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده. باتوجه به محتویات پرونده، دفاعیات غیر مؤثر نماینده خوانده و با عنایت به پاسخ وضعیت ثبتی که مالکیت خواهان را در پلاک مورد دعوی تسجیل نموده است ثابت تشخیص داده، با استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و از باب قاعده تسبیب حکم به خلع‌ید خوانده از قسمتی از پلاک ثبتی ۹۸۲/۲۱۰۶ بخش ۱۰ تهران و همچنین قلع و قمع بنای احداثی را صادر و اعلام می‌نماید. همچنین خوانده موظف می‌باشد در اجرای بند ۲۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مبلغ ۰۰۰/ ۶۵۲/۱ ریال از بابت هزینه دادرسی به حساب درآمدهای عمومی خزانه واریز نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹رئیس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۶۷۰۰۹۹۴ مورخه ۱۷/۱۲/۸۹ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه (شرکت تعاونی مسکن ف.) به خلع‌ید و قلع و قمع بنای احداثی قسمتی از پلاک ۹۸۲/۲۱۰۶ بخش ۱۰ تهران و خسارات دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: هر چند مراتب تصرف تجدیدنظرخواه در پلاک مختلف‌فیه و ایضاً مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به آن پلاک به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم می‌باشد و اصدار رأی مبنی بر خلع‌ید به لحاظ عدم احراز تصرفات مأذون مشارالیه به اثبات رسیده است، لیکن با عنایت به اینکه اجرای دادنامه مذکور مبنی بر خلع‌ ید و قلع و قمع بنای احداثی باعث بروز خسارات جبران ناپذیر به متصرف می‌گردد و ضرر آن بیش از اجرای حکم خلع‌ید می‌باشد و با توجه به اینکه در اجرای لایحه قانون راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۵۸ کارشناس منتخب دادگاه نیز میزان خسارات وارده ناشی را از اجرا بسیار بیشتر از مبلغ ملک تحت تصرف دانسته است و از سوی دیگر تجدیدنظرخواه (شرکت تعاونی مسکن ف.) آمادگی خود را در جهت پرداخت بهای ملک تصرفی اعلام و کارشناس منتخب نیز میزان بهای ملک را به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۹۳۲/۵ ریال برآورد نموده و نظریه فوق مصون ازهرگونه تعارض باقی مانده است، لهذا دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و در راستای لایحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک مصوب ۲۷/۱۰/۵۸ حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۹۳۲/۵ ریال در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *