مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک مقدمه بزه توهین و تهدید

✅چکیده:
مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک مقدمه بزه توهین و تهدید بوده و مجازات مستقل ندارد.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ 🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۵۸۲

✅رای بدوی

در خصوص اتهام متهم به نام ن.، دایر به مزاحمت_تلفنی و توهین و تهدید به قتل از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت ح. و م.، دادگاه بدواً در مورد شکایت م. علیه متهم به جهت عدم مالکیت نسبت به تلفن ثابت و همراه لذا شاکیه سمت و ذی‌نفع در طرح شکایت نداشته و مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌نماید. اما اتهام متهم از جهت مزاحمت تلفنی با توجه به این‌که مقدمه جرم بوده، لذا جرم مستقل نبوده ازاین‌جهت مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب متهم صادر می‌نماید. اما اتهام متهم از جهت توهین و تهدید به قتل با توجه به بازخوانی پیامک در صفحه ۱۴ و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بزهکاری‌اش محرز، مستنداً به مواد ۶۰۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به دو فقره هفتادوچهار ضربه شلاق از بابت بزه‌های مذکور محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی در مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

🔹رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

✅راى واخواهى

در خصوص واخواهی واخواه به نام ن. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۸۰۲-۲۶/۰۸/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران در مورد بزه توهین و تهدید به قتل موضوع شکایت آقای ح.؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده دلیلی بر نقض دادنامه مشاهده نگردیده است و ضمن حکم به رد واخواهی لکن از جهت مجازات با رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از محکومیت را به را به پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تبدیل و محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و در مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

🔹رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۳۳ مورخ ۲۵/۰۹/۹۳ ناظر به دادنامه غیابی شماره ۰۸۰۲ مورخ ۲۶/۰۸/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخوانده به اتهام توهین و تهدید به پرداخت دو فقره جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال می‌باشد، با توجه به مجموع محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ‌یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، لذا تجدیدنظرخواهی نامبرده مردود اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

🔹رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *