شرط ضروری صدور حکم تخلیه آپارتمان‌های فرسوده

شرط ضروری صدور حکم تخلیه آپارتمان‌های فرسوده جهت بازسازی و تجدیدبنا، بیم خطر یا ضرر مالی و جانی است و این موضوع با ارجاع به کارشناس احراز می‌گردد.

🔶تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۲/۰۶/۱۷
🔶شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۳۲

✅رای بدوی:

درخصوص دعوی آقای م. ع. و خانم ز.ر. با وکالت آقای الف.ف. به‌طرفیت آقای ع.ر. به‌خواسته تعیین هیأت کارشناسی موضوع ماده ۱۳ الحاقی قانون تملک آپارتمان‌ها و سپس الزام خوانده به تخلیه ملک جهت بازسازی به این شرح که خواهان‌ها مالک ۲ طبقه از مجموع ۳ طبقه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی شماره ۴۰۶ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی می‌باشند که به‌علت منقضی شدن #عمرمفیدساختمان و احتمال بروز خطرات جانی و مالی تقاضای تخریب و نوسازی دارند لکن خوانده به‌عنوان مالک طبقه همکف مخالفت می‌نماید نظر به محتویات پرونده دادگاه با توجه به مواد ۸ و ۱۳ الحاقی قانون تملک آپارتمان‌ها با عنایت به‌نظریه مشورتی اداره حقوقی به‌شماره ۱۰۵۵/۷ ـ ۶/۱۲/۸۰ موضوع را به هیأت ۳ نفره کارشناسان ارجاع نمود که در نظریه واصله مورخ ۳۰/۱/۹۲ تأکید گردیده : ((عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و سازه موجود ازنظر استحکام و به‌خصوص مقاوم بودن در مقابل زلزله با ضوابط و مقررات فعلی منطبق نیست لیکن در حال حاضر آثاری از خرابی ساختمان و یا بیم خطر جانی و مالی مشهود نمی‌باشد.)) نظریه مذکور که مصون از تعرض باقی‌مانده است از طرفی پایان رسیدن عمر مفید ساختمان را تأیید نموده است و از طرف دیگر بر عدم رعایت استانداردهای موجود ازجمله ضد زلزله بودن محل اذعان نموده است که خود خطر بالقوه محسوب می‌گردد نظر به جمیع مراتب دادگاه دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۸ و ۱۳ الحاقی ۱۳۷۶ قانون تملک آپارتمان‌ها خوانده را به تخلیه ملک جهت بازسازی محکوم و از باب تسبیب به‌پرداخت خسارت دادرسی متعلقه وفق تعرفه در حق خواهان‌ها ملزم می‌نماید. اجرای دادنامه منوط به تهیه مسکن مناسب وفق قانون مذکور از سوی خواهان‌ها برای محکومٌ‌علیه می‌باشد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔶رئیس شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر:

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر.ی به‌طرفیت ۱ ـ آقای م.ع. ۲ ـ خانم ز.ر.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۱ مورخ ۲۳/۲/۹۲ شعبه ۸۳ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دادگاه مستند به مواد ۸ و ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها تجدیدنظرخواه را به تخلیه ملک جهت بازسازی با رعایت شرایط موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون مذکور محکوم نمود دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی نظر به اینکه خطر با ضرر مالی و جانی شرط ضروری تخلیه موضوع ماده ۱۳ قانون سابق‌الذکر با رعایت سایر شرایط قانونی می‌باشد و چنین شرط واجبی از اظهارنظر #هیأت_کارشناسی مستفاد نمی‌شود لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.
🔶رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *