رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در تعیین مجازات جرایم تهدید و توهین از طریق ارسال پیامک

🔸رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در رسیدگی به ارتکاب جرایم تهدید و توهین از طریق ارسال پیامک و تعیین مجازات برای آن بر این امر استقرار یافته است که چنان‌چه ارتکاب جرایمی هم‌چون تهدید (موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی)، توهین (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مذکور) و مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱ همان قانون)، هر سه از طریق ارسال پیامک انجام گیرد نظر به تعداد و دفعات ارسال پیامک‌های توهین‌آمیز که نوعی مزاحمت تلفنی تلقی می گردد و از سویی دیگر، به‌کارگیری الفاظی که متضمن تهدید می‌باشد مصداق تعدد معنوی جرم از باب ارتکاب فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و در تعیین مجازات جرایم ارتکابی مذکور با در نظر گرفتن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات جرمی مورد اجرا قرار خواهد گرفت که اشد از دیگر مجازات‌هاست.
آراء مربوطه در این زمینه را ذکر می‌کنیم:

▪الف) رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در راستای تأیید رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۰۰۰۰۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۶ شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران درخصوص رسیدگی به جرایم توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی، از باب ارتکاب فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد، ضمن حذف مجازات‌های جداگانه از جهت ارتکاب جرایم توهین و تهدید، مجازات حبس مرتکب از جهت مزاحمت تلفنی را استوار نمود.

▪ب) رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأیید رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۱۲۵۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فیروزکوه در رسیدگی به جرایم مزاحمت تلفنی و فحاشی، با پذیرش استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه ارسال پیامک‌های حاوی الفاظ توهین آمیز به جهت تعداد و دفعات ارسال، مصداق مزاحمت تلفنی نیز قلمداد میگردد، حکم به اجرای مجازات اشد تعیین شده را استوار و تأیید نمود.

▪ج) رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در راستای تأیید رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۱۰۰۰۵۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۹ شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران در رسیدگی و تعیین مجازات جرایم توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی که هر سه از طریق ارسال پیامک ارتکاب یافته بود با حذف مجازات‌های جداگانه برای هریک از عناوین مجرمانه، مرتکب را به نود و یک روز حبس به جهت ارتکاب مزاحمت تلفنی محکوم نمود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *