رسیدگی به ادعای تعارض در اسناد مالکیت، نفیاً یا اثباتاً در صلاحیت هیأت نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۲
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۰۴

✅خلاصه جریان پرونده
 
آقای ع.م. به وکالت از آقای الف.الف. به طرفیـــت ۱- آقای م.الف. ۲- الف.م. دادخواست ابطال سند رسمی شماره ۱۲۵۲۳-۱۶/۶/۸۵ در خصوص پلاک ۴۸۱ فرعــی از ۴۰ اصلی بخش ۱۱ که معارض با سند پلاک ۲۱۹/۲۲۱/۴۰ اصلی بخش ۱۱ اعلام نموده، تقدیم دادگاه‌های عمومی کرده که در شعبه ۲۷ به کلاسه ۹۰۰۵۸۵ ثبت و آقای الف. خریدار به وکالت از خوانده خود را معرفی نموده و در جلسه اول دادرسی وکیل خواهان ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به خواسته اضافه نموده و … دادگاه به موجب دادنامه شماره ۷۹۷-۳۰/۶/۹۱ رسیدگی به ادعای تعارض در اسناد مالکیت را در صلاحیت ذاتی هیأت نظارت ثبت استان  اعلام و قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مزبور صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که در تاریخ ۱/۸/۹۱ به این شعبه ارجاع شده است .

✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

رسیدگی به ادعای تعارض در اسناد مالکیت بطور کلی و نفیاً یا اثباتاً مطابق مواد ۶ و ۲۵ قانون ثبت در صلاحیت هیأت نظارت اداره کل ثبت استان می‌باشد لذا قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی  موجه بوده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، پرونده از طریق همان شعبه به مرجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود .
🔹رییس شعبه ۵ دیوان عالی کشور – مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *