در صورتی که چک مفقود یا سرقت شود، پس از ابطال می‌توان وجه آن را مطالبه کرد؟

در صورتی که چک مفقود یا سرقت شود، پس از ابطال می‌توان وجه آن را مطالبه کرد.
تاریخ رای نهایی: 1392/08/13شماره رای نهایی:۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۲۴

⚖رای دادگاه بدوی:
در خصوص دعوی آقای ن.س. به طرفیت آقای ن.ف. به خواسته مطالبه وجه چک شماره …-۲۳/۵/۹۰ به مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه توجهاً به جمیع اوراق و محتـویات پرونـده، اظهـارات خـواهان به شرح لایحه تقدیمی و نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان چک شماره مذکور سرقت و نیز مفقود گردیده است و اصل چک در ید خواهان نمیباشد قبل از ابطال چک مفقودی مطالبه وجه آن وجاهت قانونی ندارد و طریقه مطالبه وجه چکی که مفقود شده در ماده ۲۶۳ قانون تجارت که مشمول چک نیز می‌شود مشخص گردیده است و به این صورت است که پس از اثبات اینکه چک متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را مطالبه نماید و درخواست ابطال چک را نیز بدهد. بنابراین دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی‌باشد، دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران 

⚖رای دادگاه تجدید نظر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۸۵ مورخ ۱۹/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دعوی نامبرده به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ن.ف. به خواسته مطالبه وجه چک با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دعوی تجدیدنظرخواه به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی به شرح و استدلال مندرج در دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طائفی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *