در شرکت مدنی، هر شریک می‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه خود را منتقل به غیر نماید. 

✅چکیده:
در شرکت مدنی، هر شریک می‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه خود را منتقل به غیر نماید. 

🔹تاریخ رای نهایی: 
۱۳۹۲/۱۲/۱۲
🔹شماره رای نهایی:
 9209970220101718

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. به‌طرفیت غ.ف. با وکالت الف.ن. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۵۲۰/۷۳۵ ریال سهم الشرکه از قیمت و هزینه‌های حمل‌ونقل و عوارض گمرکی مقدار ۵۶ تن کالا که از کشور عراق خریداری‌شده است بدین شرح که خواهان و خوانده و یک نفر تبعه عراقی بنام الف.ش. در سال ۸۳ تصمیم به خرید ۶۰ تن کالا از کشور عراق می‌گیرند در این مشارکت هریک از دو نفر خواهان و تبعه عراقی مبلغ پنجاه میلیون تومان و خوانده مبلغ چهل‌وپنج میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌نمایند که در این میان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۲ تومان بابت انتقال طلب شریک سوم (الف.ش.) و خرید کالاهای تحویل‌شده به خوانده و نیز مبلغ یک‌صد و پانزده میلیون ریال بابت هزینه‌های حمل و عوارض گمرکی پرداخت‌شده است درحالی‌که خوانده دعوی صرفاً منکر ادعای خواهان است و دلیل کافی در جهت ردّ ادعای خواهان ابراز نکرده و از طرفی حسب محتویات پرونده کلاسه۸۴/۱۹۱/۷۹ و نیز دادنامه شماره ۵۶۵-۳۱/۵/۸۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران شراکت خواهان و الف.ش. به میزان دوسوم ازیک‌طرف و خوانده دعوی به میزان یک‌سوم از طرف دیگر به اثبات رسیده است علی‌هذا دعوی خواهان صحیح و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده ۵۸۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۲۰/۷۳۵ ریال بابت اصل خواسته و نیز به‌موجب ماده ۵۱۵-۵۱۹ آیین دادرسی مدنی وی را به پرداخت هزینه دادرسی به میزان ۴۰۰/۶۶۰/۱۴ ریال و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌گردد همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم براساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و قابل‌ تجدیدنظرخواهی است.
🔹رئیس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای غ.ف. به‌طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره ۹۰۹ -۳۰/۱۱/۸۹ شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت ۰۰۰/۵۲۰/۷۳۵ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا از عطف توجه به اظهارات طرفین و نیز سوابق رسیدگی و کسب نظر کارشناس براساس مستندات اقامه‌شده از سوی آنان، مشارکت مدنی فی‌مابین متداعیین و تبعه عراقی بنام الف.ش. در سال ۸۳ در واردات کالا از کشور عراق محرز و مسجل است و با توجه به انتقال سهم الشرکه عراقی به آقای ع.الف. مطابق مستندات اقامه‌شده که مصون از ایراد و تعرض باقیمانده است و لحاظ اینکه در مشارکت مدنی هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت سایر شرکا سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد و نیز لحاظ نظریه کارشناسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است. 
🔹مستشاران شعبه ۱ تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *