جهت استحقاق اجرت‌المثل ایام زوجیت

✅چکیده:
جهت استحقاق اجرت‌المثل ایام زوجیت، هر چند تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی مغایرتی با تقاضای طلاق از سوی زوجه ندارد، ولی زوجه باید دستور زوج به انجام اعمال و نیز عدم قصد تبرع خود را اثبات نماید

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۶۱۰

✅رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم پ.الف. به طرفیت آقای ج.ب. به‌ خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک با توجه به اینکه خواهان در پرونده کلاسه ۹۰/۲۶۲/۲۳۹ طی دادنامه ۹۷۳ مورخ ۳۰/۶/۹۰ با تقاضای طلاق، خود را مطلقه نموده است. چون مطابق تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مرتبط به طلاق، اگر زوجه درخواست طلاق نماید (بطور مطلق) استحقاق دریافت اجرت‌المثل ندارد، لذا دعوی خواهان محکوم به رد است و حکم بر له خوانده و علیه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی خانواده تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.الف. به طرفیت آقای ج.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۴-۲۱/۸/۹۱ صادره ازشعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای خواهان (تجدیدنظرخواه) دایر بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک صادرشده است. دادگاه با توجه به اظهارات طرفین به شرح مضبوط در پرونده، تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند. زیرا گرچه مطالبه اجرت‌المثل به شرح تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی منوط به وقوع طلاق یا عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه نشده است، لیکن تجدیدنظرخواه می‌بایست دستورتجدیدنظرخوانده (زوج) در انجام کارهایی راکه شرعاً برعهده وی نبوده و همچنین عدم قصد تبرع خود را در انجام کارهای مذکور اثبات نماید؛ و نظر به‌اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی براثبات دو امر مذکور اقامه‌ننموده است (تجدیدنظرخوانده نیز به شرح صورتجلسه مورخ ۱۹/۵/۹۰ دادگاه بدوی منکر دستوردادن به تجدیدنظرخواه بوده است)، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامورمدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به موارد فوق ازحیث نتیجه ‌تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *