جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

[۱۱:۲۷ AM, 6/24/2021] Ehsan Goodarzi (M-vakil): مطابق تصمیم امروز اول تیرماه هزارو چهارصد اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است.

به گزارش روابط عمومی #دیوانعالیکشور، بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ مبدأ محاسبه #خسارتتأخیرتأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در #قانونچک و #قانونتجارت، تاریخ مندرج در #چک است و نه تاریخ #گواهیعدمپرداخت صادره از سوی بانک محال علیه.
[۱۱:۲۷ AM, 6/24/2021] Ehsan Goodarzi (M-vakil): #مهم

کاربردی

✅جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور:

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، محاسبه غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید

🔹️به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱/۴/۱۴۰۰  در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر  در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

🔹️همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *