با صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین جهت تجویز ازدواج مجدد، نیازی به احراز توانایی زوج از حیث اداره دو همسر نیست.

🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۲۵
🔹 شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۹۴۸
🔹مرجع صدور:
شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.س. فرزند الف. با وکالت آقای ر.ذ. به طرفیت خانم ل.ص. با وکالت آقای ه.ر. به‌ خواسته صدور مجوز جهت اجازه ازدواج. خواهان توضیح داده است که خوانده همسر شرعی و قانونی وی می‌باشد و مدتی با وجود حکم تمکین قطعی، وی حاضر به تمکین نمی‌باشد و لذا با توجه به وضعیت مالی، تقاضای اجازه ازدواج مجدد را دارم. وکیل خوانده در دادگاه حاضر گردیده و دفاعیات خود را بیان کرده است، لذا دادگاه با توجه به دادخواست خواهان، حکم تمکین، عدم تمکین زوجه از خواهان، وضعیت مالی خواهان، خواسته وی را ثابت دانسته. دادگاه مستنداً به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده، به خواهان اجازه ازدواج مجدد می‌دهد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ۲۷۱ دادگاه عمومی خانواده تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.ص. با وکالت ه.ر. به طرفیت آقای ع.س. با وکالت آقای ر.ذ. نسبت به دادنامه ۱۱۵۵ مورخ ۳۰/۷/۹۱ اصداری ازشعبه ۲۷۱دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم برتجویز ازدواج مجدد زوج صادرشده است، اعتراض وارد نیست. زیرا اولاً: به موجب دادنامه شماره ۲۲۷۵مورخ ۲۰/۱۲/۸۶ صادره از شعبه مذکور و ‌تأیید آن در شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج صادرشده است و همین دادنامه کافی برای تجویز ازدواج مجدد می‌باشد. ثانیاً با توجه به صدور حکم الزام به تمکین نیازی به توانایی زوج در حیث اداره دو همسر ندارد. لذا دادگاه مستنداً ًبه‌ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌ٌعنه ‌تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

🔹رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *