با ارائه شاهد و دلایل می‌توان تعلق شناسنامه به برادر متوفای خواهان…

با ارائه شاهد و دلایل می‌توان تعلق شناسنامه به برادر متوفای خواهان قبل از تولد وی و استعمال آن از ناحیه والدین برای وی را ثابت کرد و دعوی ابطال سند سجلی و شناسنامه را طرح نمود. دادگاه با احراز موارد، حکم به ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه با تاریخ واقعی صادر می‌نماید.

🔹شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۴
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۷/۱۸

✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ه.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال شرق تهران به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه ۸۱۹ با تاریخ تولد ۱۵/۲/۱۳۵۹ و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی ۱۵/۲/۱۳۶۱ به لحاظ عدم تعلق شناسنامه فوق‌الذکر به مشارٌالیه و تعلق آن به خواهر متوفایش با استناد به شهادت شهود و توجهاً به اظهارات شهود و گواهان تعرفه¬ای به شرح اوراق جداگانه و اینکه خوانده در قبال دعوی ایراد و اعتراض موجهی معمول نداشته و با توجه به استناد به استعلام از پزشکی قانونی دادگاه ضمن پذیرش دعوی مطروحه و رد اظهارات خوانده مستنداً به ماده ۹۹۵ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ سال ۱۳۴۹ هیأت دیوانعالی کشور حکم به ابطال سند سجلی و شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه جدید باتاریخ تولد واقعی ۱۵/۲/۱۳۶۱ باحفظ سایر مندرجات آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شرق تهران به طرفیت خانم ه.ش. نسبت به دادنامه شماره۰۳۲۷-۲۳/۵/۹۱ صادره از شعبه هشتاد و پنج دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال سند سجلی و شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱۵/۲/۱۳۶۱ با حفظ سایر مندرجات آن دادگاه با ملاحظه محتویات نظر به اینکه ایراد موجه نبوده بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد تجدیدنظر را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
 🔹مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضائیه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *