اگر در زمان اقاله، موضوع معامله به غیر منتقل شده باشد

اگر در زمان اقاله، موضوع معامله به غیر منتقل شده باشد، در حکم تلف موضوع معامله بوده ومتعهدله استحقاق مثل ویا قیمت موضوع معامله را خواهد داشت.

🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۰۹/۲۹
🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۸۶

✅رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ط.ب. به طرفیت آقایان ف.ب. و ع.ش. و ع.ر. وخانم س.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل گل به شماره… با احتساب خسارات دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به موجب مبایعه‌نامه‌های تقدیمی فی‌مابین خواندگان و آخرین قرارداد فی‌مابین خواهان و آقای ف.ب. اتومبیل موصوف به خواهان واگذار می‌گردد. لذا الزام نامبردگان به انتقال رسمی اتومبیل موضوع معامله را درخواست نموده است. آقای ع.ر. با تقدیم دادخواست تقابل و اشاره به اینکه اتومبیل موضوع دعوی را از خانم س.ر. خریداری و به آقای ع.ش. واگذار نمود و به شرح ظهر مبایعه‌نامه تنظیمی به دلیل عدم توان خریدار به پرداخت الباقی ثمن معامله در تاریخ ۶/۹/۸۷ اقاله می‌گردد. بنابراین خواستار رد دعوی آقای ط.ب. می‌باشد. جلسه دادرسی با حضور آقایان ط.ب. وع.ر. و خانم س.ر. تشکیل و اظهارات طرفین استماع گردید. حسب اعلام معاونت راهنمایی و رانندگی مالکیت اتومبیل بنام خانم س.ر. می‌باشد دادگاه با ملاحظه تصویر قراردادهای تنظیمی از جمله مبایعه‌نامه تنظیمی فی‌مابین آقایان ع.ر. و ع.ش. که در تاریخ ۲۲/۶/۸۷ تنظیم و در تاریخ ۶/۹/۸۷ اقاله شده است در حالی که آقای ع.ش. اتومبیل منتازعٌ فیه را در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۸۷ به آقای آقای ف.ب. و نامبرده اخیر به موجب مبایعه‌نامه عادی ۴/۷/۱۳۸۷ به آقای ط.ب. واگذار می‌نماید. بنابراین چون آقای ع.ش. در تاریخ ۶/۹/۱۳۸۷ مالک اتومبیل موضوع دعوی نبوده و موضوع معامله به غیر منتقل شده است به صراحت ماده ۲۸۶ قانون مدنی موضوع معامله در حکم تلف می‌باشد و متعهدٌله حق به مثل و یا قیمت موضوع معامله را خواهد داشت، لذا ضمن اعلام بطلان دعوی آقای ع.ر. با پذیرش دعوی آقای ط.ب. و احراز صحت معاملات انجام شده با استناد به ماده ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خواندگان دعوی اصلی به انتقال اتومبیل گل به شماره… در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام آقای ط.ب. و پرداخت مبلغ یک صد و هفت هزار ریال هزینه دادرسی در حق آقای ط.ب. صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به آقایان ف.ب. و ع.ش. غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به آقای ع.ر. و خانم س.ر. حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه حقوقی ‌تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت آقای ط.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۰۹ مورخ ۱۱/۷/۹۱ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۷۵۸ و ۷۵۷ مورخ ۷/۸/۹۰ به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی در فرجه مقرر، قرار رد صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد اشکال اساسی وارد نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌شود. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضائیه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *