انواع شرکت های تجاری و تعداد مورد نیاز شرکا جهت تشکیل و ثبت آنها 

۱⃣ #شرکتسهامیخاص:

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود.
به موجب ماده ۳ لایحه قانون تجارت،تعداد شرکاء در شرکت سهامی خاص نباید از ۳ نفر کمتر باشد.

۲⃣ #شرکتسهامیعام:

طبق ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت،شرکت سهامی عام شرکتی است که در آن موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و این ویژگی عمده این شرکت ها می باشد.
حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی عام ۵ نفر است.

۳⃣ #شرکتبامسئولیت_محدود:

شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود.
شرکت با مسئولیت محدود می تواند تنها با حضور دو شریک هم تشکیل گردد.

۴⃣ #شرکت_تضامنی:

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترت مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
حداقل تعداد شرکا در شرکت تضامنی ۲ نفر است.

۵⃣ #شرکت_تعاونی تولید و مصرف:

شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل می شود.
حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکت های تعاونی نباید از ۷ نفر کمتر باشد.

۶⃣ #شرکت_نسبی:

به موجب قانون تجارت،شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده است.
حداقل تعداد شرکا در شرکت نسبی ۲ نفر است.

۷⃣ #شرکتمختلطسهامی:

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود. این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.
حداقل اعضا در شرکت مختلط سهامی،۳ نفر است.

۸⃣ #شرکتمختلطغیر_سهامی:

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود،بدون انتشار سهام،تشکیل می شود.
حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکت های غیر سهامی نباید از ۲ نفر کمتر باشد.

🔷بنا به آنچه گفته شد، می توان حداقل تعداد اعضا در هر یک از انواع شرکت ها را به شرح ذیل جمع بندی کرد:
وجود شریک :
حداقل ۲ شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
حداقل ۳ شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
حداقل ۵ شریک ( در شرکت سهامی عام )
حداقل ۷ شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *