اقاله املاک تملیکی توسط بانک‌ها

اقاله املاک تملیکی توسط بانک‌ها
بر دو نوع است:

۱⃣اقاله #تکلیفی ۲⃣اقاله غیر #تکلیفی

در اقاله تکلیفی بانکها مکلف اند در صورت تقاضای #مالک قبل اعم از #راهن یا #مشتری ملک را اقاله نمایند و درصورت #استنکاف باید دادخواست #الزام بانکها به اقاله تکلیفی تقدیم دادگاه شود.

◀️به موجب مفاد بند ۳صورتجلسه مورخ ۶۳/۷/۵ مجمع عمومی بانکها، تحقق شرایط ذیل در انجام اقاله
الزامی میباشد و درصورت تقاضای مالک یا قائم مقام قانونی وی، مطالبات بانک با رعایت موارد ذیل و دریافت وجه
بصورت #نقدی و دفعتاً واحده اقاله املاک تملیکی امکان پذیر میباشد، لذا بانکها مکلف شده اند با رعایت مفاد
دستورالعمل پیش گفته نسبت به اقاله این گونه املاک اقدام نمایند.

🔹نکات مهم

۱- اقاله صرفاً به نام مالک #قبلی صورت می پذیرد.
۲-در زمان اقاله باید عین ملک در #مالکیت بانک باشد.
۳- قبلا مقرر شده بود که کاربری ملک #مسکونی باشد و تنها مایملک و در تصرف متقاضی باشد اما این مقرره خلاف صریح مفاد ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور است و در صورت تخلف بانک می بایست بانک را الزام به اقاله تکلیفی نمود.

۴-در صورت موافقت با اقاله، بانکها مجاز به بخشودگی جرائم #تاخیر مازاد بر نرخ معامله نمیباشند.

۵- کلیه هزینه‌هایی مترتب بر اقاله بر عهده #متقاضی میباشد.

۶-کلیه مطالبات و متفرعات متعلقه تا زمان اقاله وصول می گردد.

۷- در زمان اقاله، چنانچه مالک وثیقه تملیکی همان مدیون نیز باشد و دارای تعهدات #مستقیم یا #غیرمستقیم نزد بانک باشد،بانکها مطالبات مزبور را نیز از ایشان #دریافت می کنند اما اگر راهن شخص #ثالث باشد شرایط دیگری حاکم است که در پاراگراف بعد توضیح داده می شود.

۸- نرخ مورد احتساب برای دریافت مطالبات مرتبط به اموال تملیکی، توسط بانک‌ها از تاریخ مزایده تا روز تسویه ، ۱۸% احتساب می گردد که به نظر غیر قانونی است و باید دقت کنید .

۹- املاک #تهاتر شده ، مشمول اقاله تکلیفی نمی باشد.

اگر راهن٫ (#شخص ثالث) غیرازمدیون #اصلی باشد:

چنانچه کل یا قسمتی از تسهیلات در قبال ترهین ملک توسط شخص ثالث اعطاء شده باشد و در نتیجه عدم وصول
مطالبات، ملک شخص ثالث به #تملک بانک درآمده باشد و #راهن متقاضی #اقاله باشد مشروط بر اینکه راهن
مستندات و اسناد #تعهدآور دیگری را #امضاء ننموده باشد #اقاله صورت می گیرد .

◀️ولی درصورت #امضا سایر

مستندات طلب و اسناد #تعهد آور از جمله قراردادهای #داخلی، و سایر تعهدنامه ها و… توسط متقاضی، چنانچه ارزش

ملک #تملکی بیش از محاسبات مبلغ اقاله باشد بانکها مکلفند قبل از اقاله املاک تملیکی نسبت به #وصول
مطالبات ناشی از مستندات مذکور که بلا وصول مانده است اقدام و پس از اخذ مطالبات مزبور انجام اقاله امکان
پذیر می باشد.

چنانچه کلیه تسهیلات یا قسمتی از آن در قبال ترهین #چندین ملک متعلق به اشخاص #ثالث پرداخت شده
باشد در صورت تقاضای هر #یک از مالکین قبلی ملک، پس از دریافت #قدرالسهم هر ملک از حقوق اجرایی، اقاله صورت می گیرد.

راهن و تسهیلات گیرنده، #واحد باشد.

در صورتی که ارزش املا ک تملکی #بیش از مطالبات اسناد رهنی باشد، مبلغ اقاله شامل کلیه
مطالبات بانک اعم از تعهدات #مستقیم و #غیر مستقیم )نه فقط #سند رهنی( تا میزان ارزش املاک خواهد بود.

⚫ در صورتی که ارزش املاک تملکی #برابر میزان مطالبات اسناد رهنی باشد، مبلغ اقاله برابر است
با میزان مطالبات سند رهنی محاسبه میگردد.

⚪ در صورتی که ارزش املاک تملکی #کمتر از مطالبات اسناد رهنی باشد، مبلغ اقاله به میزان
ارزیابی ملک از متقاضی اخذ میگردد.

۱ دیدگاه

  • بانک بر اساس چه قانون یا دستور العملی تعهدات مستقیم و غیر مستقیم راهن و وام گیرنده را در زمان اقاله علاوه بر موضوع رهن و اقاله دریافت میکند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *