اقاله املاک تملیکی توسط بانک‌ها

اقاله املاک تملیکی توسط بانک‌ها
بر دو نوع است:

۱⃣اقاله #تکلیفی ۲⃣اقاله غیر #تکلیفی

در اقاله تکلیفی بانکها مکلف اند در صورت تقاضای #مالک قبل اعم از #راهن یا #مشتری ملک را اقاله نمایند و درصورت #استنکاف باید دادخواست #الزام بانکها به اقاله تکلیفی تقدیم دادگاه شود.

◀️به موجب مفاد بند ۳صورتجلسه مورخ ۶۳/۷/۵ مجمع عمومی بانکها، تحقق شرایط ذیل در انجام اقاله
الزامی میباشد و درصورت تقاضای مالک یا قائم مقام قانونی وی، مطالبات بانک با رعایت موارد ذیل و دریافت وجه
بصورت #نقدی و دفعتاً واحده اقاله املاک تملیکی امکان پذیر میباشد، لذا بانکها مکلف شده اند با رعایت مفاد
دستورالعمل پیش گفته نسبت به اقاله این گونه املاک اقدام نمایند.

🔹نکات مهم

۱- اقاله صرفاً به نام مالک #قبلی صورت می پذیرد.
۲-در زمان اقاله باید عین ملک در #مالکیت بانک باشد.
۳- قبلا مقرر شده بود که کاربری ملک #مسکونی باشد و تنها مایملک و در تصرف متقاضی باشد اما این مقرره خلاف صریح مفاد ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور است و در صورت تخلف بانک می بایست بانک را الزام به اقاله تکلیفی نمود.

۴-در صورت موافقت با اقاله، بانکها مجاز به بخشودگی جرائم #تاخیر مازاد بر نرخ معامله نمیباشند.

۵- کلیه هزینه‌هایی مترتب بر اقاله بر عهده #متقاضی میباشد.

۶-کلیه مطالبات و متفرعات متعلقه تا زمان اقاله وصول می گردد.

۷- در زمان اقاله، چنانچه مالک وثیقه تملیکی همان مدیون نیز باشد و دارای تعهدات #مستقیم یا #غیرمستقیم نزد بانک باشد،بانکها مطالبات مزبور را نیز از ایشان #دریافت می کنند اما اگر راهن شخص #ثالث باشد شرایط دیگری حاکم است که در پاراگراف بعد توضیح داده می شود.

۸- نرخ مورد احتساب برای دریافت مطالبات مرتبط به اموال تملیکی، توسط بانک‌ها از تاریخ مزایده تا روز تسویه ، ۱۸% احتساب می گردد که به نظر غیر قانونی است و باید دقت کنید .

۹- املاک #تهاتر شده ، مشمول اقاله تکلیفی نمی باشد.

اگر راهن٫ (#شخص ثالث) غیرازمدیون #اصلی باشد:

چنانچه کل یا قسمتی از تسهیلات در قبال ترهین ملک توسط شخص ثالث اعطاء شده باشد و در نتیجه عدم وصول
مطالبات، ملک شخص ثالث به #تملک بانک درآمده باشد و #راهن متقاضی #اقاله باشد مشروط بر اینکه راهن
مستندات و اسناد #تعهدآور دیگری را #امضاء ننموده باشد #اقاله صورت می گیرد .

◀️ولی درصورت #امضا سایر

مستندات طلب و اسناد #تعهد آور از جمله قراردادهای #داخلی، و سایر تعهدنامه ها و… توسط متقاضی، چنانچه ارزش

ملک #تملکی بیش از محاسبات مبلغ اقاله باشد بانکها مکلفند قبل از اقاله املاک تملیکی نسبت به #وصول
مطالبات ناشی از مستندات مذکور که بلا وصول مانده است اقدام و پس از اخذ مطالبات مزبور انجام اقاله امکان
پذیر می باشد.

چنانچه کلیه تسهیلات یا قسمتی از آن در قبال ترهین #چندین ملک متعلق به اشخاص #ثالث پرداخت شده
باشد در صورت تقاضای هر #یک از مالکین قبلی ملک، پس از دریافت #قدرالسهم هر ملک از حقوق اجرایی، اقاله صورت می گیرد.

راهن و تسهیلات گیرنده، #واحد باشد.

در صورتی که ارزش املا ک تملکی #بیش از مطالبات اسناد رهنی باشد، مبلغ اقاله شامل کلیه
مطالبات بانک اعم از تعهدات #مستقیم و #غیر مستقیم )نه فقط #سند رهنی( تا میزان ارزش املاک خواهد بود.

⚫ در صورتی که ارزش املاک تملکی #برابر میزان مطالبات اسناد رهنی باشد، مبلغ اقاله برابر است
با میزان مطالبات سند رهنی محاسبه میگردد.

⚪ در صورتی که ارزش املاک تملکی #کمتر از مطالبات اسناد رهنی باشد، مبلغ اقاله به میزان
ارزیابی ملک از متقاضی اخذ میگردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *