ارائه حکم الزام به تمکین زوجه

✅چکیده:
ارائه حکم الزام به تمکین زوجه مانع از تحقق بزه ترک انفاق است.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۲۹
🔹مرجع صدور: شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ع. دایر بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم ز.ل. با وکالت خانم الف.ز. توضیح داده است برابر سند نکاحیه شماره ۱۱۷۲۹ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۱ دفتر ازدواج رسمی … شهرری متهم که همسر قانونی و دائمی من می‌باشد علی‌رغم تمکین از پرداخت نفقه امتناع می‌ورزد و اقدام به اخراج از منزل نموده است و جهت اثبات ادعایش به شهادت والدین و خواهر خود استناد نموده است که برابر مودای اظهارات نامبردگان متهم دارای سوء رفتار بوده و با اخراج وی از منزل مشترک از پرداخت نفقه خودداری می‌نماید و متهم نیز منکر اخراج وی گردیده است و اظهار داشته است پس از مشاجره لفظی خودش از منزل مشترک خارج و به منزل پدری — دارد و اظهارات شهود تعرفه شده از جانب مشارالیه عمدتاً راجع به اتفاقات پس از خروج وی از منزل می‌باشد که جهت مصالحه به منزل پدر شاکیه مراجعه نمودند که از بازگشتن امتناع نموده است. و از طرف دیگر موضوع از وسایل داخل خانواده محسوب می‌گردد که اظهارات اعضای خانواده در حدود اداره قضایی مؤثر و مفید می‌باشد، لذا با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و اظهارات مطلعین نحوه اظهارات و مدافعات متهم و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ناظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رعایت بند پ ماده ۳۸ و لحاظ ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر به لحاظ و اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم با یک درجه نامبرده را به نود و یک روز حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره راجع به اتهام دیگر وی دایر بر توهین نظر به این‌که دلیلی بر ارتکاب بزه ارائه نگردیده است و بر اساس اصل کلی برائت به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض آقای م.ل. به وکالت از آقای الف.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۶۶ مورخه ۰۶/۲۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب ان مشارالیه به اتهام ترک نفقه همسر به ۹۱ روز حبس محکوم گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دادنامه قطعی ارائه شده از ناحیه ایشان صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن حکم به تمکین زوجه (تجدیدنظرخوانده) به زوج (تجدیدنظرخواه) صادر گردیده است و با عدم تمکین جنبه کیفری ترک انفاق مطابق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی منتفی است. لذا دادگاه مستنداً به بند یک ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۶۴۲ مرقوم و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت آقای الف.ع. از اتهام ترک انفاق صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *