ادعای زوج مبنی بر پرداخت مهریه زوجه

✅چکیده:
ادعای زوج مبنی بر پرداخت مهریه زوجه که بنا بر مندرجات عقد نکاح، سکه بهار آزادی تعیین‌شده است، به‌صورت نقدی و درخواست تهاتر، به این دلیل که سکه و وجه نقد دو جنس متفاوت هستند، موجه نیست.

🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۲/۰۳/۱۱
🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۶۳

✅رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم ز.ز. فرزند م. با وکالت آقای ر.ک. و آقای م. هـ. به طرفیت آقای س.ر. فرزند س. با وکالت آقای ع. ش. به خواسته مطالبه مهریه به میزان ۶۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت خواهان و خوانده و اشتغال ذمه خوانده می‌باشد و از طرف دیگر وکیل خوانـده اذعـان نمــوده است که مـوکل در سال ۸۷ مبلـغ ۳۷ میلیون تومان جهت خرید یک باب آپارتمان پرداخت‌ نموده است و همچنین آپارتمان دیگری در سال ۹۱ به‌مبلغ شصت‌ویک میلیون تومان طی دو فقره چک پرداخت‌ نموده است که چک اولی که در مبایعه‌نامه مبلغ سی‌ویک میلیون در مبایعه‌نامه قید گردیده و چک دوم که بابت باقیمانده مبلغ مبایعه‌نامه می‌باشد رسید از موکل دریافت نموده که رسید از فروشنده ارائه گردیده است لهذا تقاضای تهاتر مبالغ پرداختی با تاریخ پرداخت را درخواست نمــوده است دادگاه با توجــه به مطالب معنونه فوق با تـوجه به اینکه موضوع خواسته مطالبه ۶۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی بوده است و صرف‌نظر از صحت‌وسقم مطالب اعلامی از طرف وکیل خوانده با عنـایـت به اینکه در خصوص صحت اظهارات وکیل خوانده باید گفت که مبالغی را که خوانده ادعای پرداخت به زوجه نموده وجه نقد بوده است درصورتی‌که خواسته خواهان مطالبه عین ۶۰۰ سکه تمام بهار آزادی می‌باشد به‌عبارت‌دیگر سکه و وجه نقد دو جنس متفاوت می‌باشند و از یک جنس نمی‌باشند و هرکدام دارای شرایط خاص می‌باشنـد و با توجـه به اینکه حسب مقررات قانونی زمانی تهاتر را می‌تواند اجرا نمود که موضوع تهاتر حداقل از یک جنس باشد که ملاحظه می‌گردد وجه نقد و سکه از یک جنس نمی‌باشند لهذا دادگاه دفاعیات خوانده و وکیلش را مؤثر در موضوع تشخیص نداده و مستنـداً به مواد ۲۹۶ و ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم ‌به پرداخت ۶۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به‌عنوان مهریه و حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی که در اجرا قابل‌محاسبه می‌باشد و مبلغ ۰۰۰/۱۶۶/۱ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
🔹رئیس شعبه ۲۳۹دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س.ر. به طرفیت خانم ز.ز. با وکالت آقای م.هـ. از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۰۰۹۰۲۱۲۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۹ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه) به پرداخت شش‌صد عدد سکه تمام بهار آزادی به‌عنوان مهریه و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی که در اجرا قابل‌محاسبه می‌باشد و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۶۶/۱ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان بدوی (زوجه تجدیدنظر خوانده) به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصـوف صادر گردیـده وارد نمی‌باشـد زیـرا رأی بر‌اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق‌الذکر قطعی است. 
 🔹رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـو مستشار دادگاه تجدیدنظر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *