ابطال نظریه کمیسیون ماده۱۲قانون زمین شهری

چکیده:
طرح همزمان خواسته‌های ابطال نظریه کمیسیون ماده۱۲ قانون زمین شهری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد امکان‌پذیر نیست زیرا رسیدگی به‌خواسته دوم منوط به احراز و قطعیت خواسته اول است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۵۹
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۹/۱۱

✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها آقایان ۱ـ ح.۲ـ ع.۳ـ ح. هر سه ل. با وکالت آقای م.ب. به‌طرفیت خواندگان ۱ـ ع.ص.۲ـ ن.س. ۳ـ ش. ۴ـ ف. هر دو ی.۵ـ سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت پلاک ثبتی ۶۷۹/۲ و ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت خوانده ردیف پنجم با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و ادله ابرازی خواهان‌ها مشتمل بر تصویر مصدق مبایعه‌نامه‌های مورخه‌های ۱/۷/۶۸ منعقده بین مالک اولیه دکتر ی. با آقای ن.س. و مورخه ۱۳۶۸ بین ن.س. با ع.ص. و سپس مبایعه‌نامه مورخه ۲۶/۸/۱۳۷۹ منعقده بین ع.ص. با خواهان‌ها همچنین تصویر وکالت‌نامه‌های اعطایی مالک به منتقل الیه و استشهادیه محلی ممضی به امضاء شهود محل دال بر مالکیت خواهان‌ها در پلاک موصوف و تصرفات مشارٌالیهم در آن به‌عنوان اماره قانونی بر مالکیت آنان بر موضوع خواسته و کپی نظریه هیئت پنج‌نفره از کارشناسان رسمی دادگستری صادره در پرونده کلاسه ۱۸۹/۸۵/۵۶ مطروحه در شعبه محترم ۱۸۹ دادگاه حقوقی تهران که مبین بایر بودن زمین متنازع‌فیه و غیر موات بودن آن بوده و توجهاً به مصون ماندن نظریه موصوف از هرگونه دفاع خواندگان علی¬الخصوص خوانده ردیف پنجم من‌حیث‌المجموع دادگاه با احراز انتقال صحیح و قانونی ملک موصوف از ید مالک اولیه به خواهان‌ها در قالب عقد بیع و قائم‌مقام خاص بودن منتقل‌الیه از قبل مالک و ذینفع و ذی‌سمت بودن خواهان‌ها در طرح اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ و همچنین احراز دایر بودن زمین موضوع خواسته و پلاک فوق حسب نظریه هیئت کارشناسی و تصرفات چندین ساله خواهان‌ها در آن النهایه دعوی خواهان‌ها را در خصوص ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت بنام خوانده ردیف پنجم را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد ۱۰ـ ۱۹۰ از قانون مدنی و ماده ۱۲ از قانون زمین شهری حکم بر ابطال نظریه کمیسیون در خصوص موات بودن پلاک موضوع خواسته و متعاقباً ابطال سند مالکیت خوانده ردیف پنجم صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص دعوی خواهان‌ها به خواسته خسارت دادرسی و حق‌الوکاله چون خوانده ردیف پنجم در اجرای مقررات قانونی مالک گردیده مسئولیتی در جبران ضرر حادثه از حیث خسارت دادرسی نداشته حکم بر بی حقی خواهان‌ها صادر می‌گردد و اما در خصوص دعوی خواهان‌ها به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک بنام خواهان‌ها نظر به اینکه طرح این ادعا موکول به قطعی شدن تصمیم دادگاه در خصوص ابطال نظریه کمیسیون و سند مالکیت خوانده ردیف پنجم بوده و در این مرحله از رسیدگی غیرقابل استماع بوده دادگاه قرار ردّ آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف ۵ حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران بوده و نسبت به سایر خواندگان غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی در مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده
 
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان ملی زمین و مسکن ………….دادگاه با عنایت به ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و اقدامات صورت پذیرفته در این مرحله از دادرسی و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و نظریه کارشناسی و کروکی ترسیمی در خصوص تطبیق محل ملک خریداری توسط تجدیدنظر خواندگان با محل پلاک ثبتی ۶۷۹/۲ و ابلاغ نظریه به ‌طرفین و اعتراض غیر مؤثر تجدیدنظرخواه به نظریه کارشناس رسمی دادگاه من‌حیث‌المجموع و با در نظر گرفتن اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته.علی‌هذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون فوق‌الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ترابی ـ افشار/پژوهشگاه قوه قضائیه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *