آبان ۱۷, ۱۳۹۸

Placeholder

خریدار در صورتی می تواند به عنوان خسارت تأخیر تحویل مبیع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهّدات قراردادی خود را به موقع انجام داده باشد

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ 🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۸۲ ✅رای بدوی در خصوص دعوی آقای …به طرفیت آقایان و خانم¬ها ….دایر ... ادامه مطلب