نکات محاسبه حق کسب و پیشه یا تجارت بانکها در موارد اجاره


(#۱۲۸۳۱۱#) نکاتی در خصوق محاسبه حق کسب و پیشه یا تجارت بانکها در موارد اجاره

احسان گودرزی

 

سوال:
(#۱۲۸۳۱۳#)آیا در فرض تخلیه بانک در مورد عین مستاجره، حق کسب و پیشه در تجارت به محل بانک تعلق میگیرد؟
(#۱۲۸۳۱۳#)اتفاق نظر:
با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱ از قانون تجارت و صدر بند (۷) ماده ۲ قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنان چه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمیتوان حق کسب و پیشه را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب ۱۳۷۶ باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا می کند و میتوان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد.
(#۱۲۸۳۱۳#)نظر کمیسیون:
نشست قضایی (۱) مدنی:
چنان چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد با توجه به این که بانک ها عملیات تجاری انجام می دهند و تاجر محسوب می شوند و بند (۷) ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانکها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرحه قانون روابط موجرد
مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد.
در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود.

 

احسان گودرزی ، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!