نکاتی در خصوص انتقال چک پس از برگشت خوردن


احسان گودرزی وکیل پایه یک دادگستری

چنانچه الف بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت تمام حقوق خود را نسبت به چک به شخص ب واگذار نماید آیا شخص اخیر از تمام امتیازات سند تجاری ازجمله مراجعه به ضامنین و ایضا مسوولیت تضامنی آنها و عدم تودیع خسارت احتمالی برخوردار است؟

 

پاسخ:
اگر انتقال بعد از گواهی عدم پرداخت به شخص ثالث باشد این انتقال مدنی بوده لذا دارنده نیز دارنده مدنی خواهد بود و این نوع سند از امتیازات اسناد تجاری از جمله مسئولیت تضامنی ظهرنویسان برخوردار نیست و ماده ۲۰ (کنوانسیون ژنو )بر این امر تصریح دارد ولی در سه حالت انتقال پس از گواهی عدم پرداخت یا واخواست همچنان انتقال تجاری خواهد بود:
۱-انتقال قهری بعد ازفوت دارنده تجاری
۲-گرفتن وجه سند از ایادی ما قبل توسط دارنده طبق مواد ۲۴۹ و۲۸۶و۲۸۷،۲۸۸،۳۱۴(ق ت) و انتقال سند به شخص پرداخت کننده
۳-پرداخت وجه سند بواسطه شخص ثالث طبق مواد ۲۷۰الی۲۷۳( قانون تجارت)

احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!